หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
"ชุมชนน่าอยู่ สนับสนุนการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ อบต.หนองหมู
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

การพัฒนาต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

การพัฒนาก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน

การพัฒนาก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวพอเพียง
แนวทางการพัฒนา

การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา

การพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

การพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

การพัฒนา เพิ่งช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน

การพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

การพัฒนา ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

การพัฒนา การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนา

การพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน

การพัฒนา ปรับปรุง สถานที่ทำการ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงาน

การพัฒนา ศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น

การพัฒนา คุณภาพให้บริการประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร
แนวทางการพัฒนา

การพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรทฤษฏีใหม่

การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

การพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนา บริหารจัดการขยะสิ่งปฏิกูล