หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู
 
บุคลากร
 
 


นางอภิญญา มาลินันท์
ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.หนองหมู
โทร : 036-200231-2 ต่อ 12
 
สำนักปลัด
 


นางสาวรุ่งศรี คงสมบูรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นายอัครเดช ทองชัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางวันเพ็ญ สะใบบาง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


สิบเอกสนธยา ชื่นวิโรจน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางสาวเสาวณี บุญมี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


จ่าเอกเสกสรร สร้อยเสนาะ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ชำนาญงาน


นางสาวขวัญเรือน คำพิมพา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน