หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู
 
คู่มือประชาชน
 
 
 

การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์


การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค


การช่วยเหลือสาธารณภัย


การให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ


การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


การลงทะเบียนและยื่อนคำขอเงินเบี้ยความพิการ


การลงทะเบียนและยื่นขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


คู่มือการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีประจำปีงบประมาณ 2564

 
  (1)     2