หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
 
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญในชุมชน
 
 

ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชกฤษฏีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ(ฉบับที่ 16)พ.ศ.2562 [ 23 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
พ.ร.บ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562 [ 23 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 [ 22 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562 [ 21 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 18 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
พระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ระเบียบกรทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น [ 8 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2561 [ 7 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 [ 2 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 [ 24 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562 [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)