หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหมู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรทีสำคัญ ได้แก่ ข้าว ปาล์ม กล้วย
  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 90
  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 10
ภูมิประเทศ
 
ภูมิประเภทของตำบลมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองไหลผ่านหมู่บ้าน
ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศ เป็นพื้นที่เหมาะสำหรับที่อยู่อาศัยและทำการเกษตรกรรม
 
ภูมิอากาศ
 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู
ซึ่งมี 3 ฤดู
  ฤดูร้อน เริ่มเดือน ก.พ. - พ.ค.
  ฤดูฝน เริ่มเดือน พ.ค. - ต.ค.
  ฤดูหนาว เริ่มเดือน ต.ค. - ก.พ.
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 90
  ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 10
  มีวัด จำนวน 3 แห่ง
  มีมัสยิด จำนวน 1 แห่ง
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
 
  ประเพณี
    ประเพณีขึ้นปีใหม่
    ประเพณีวังสงกรานต์
    ประเพณีลอยกระทง
    ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการจัดปลาธรรมชาติ
  ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ 60 พูดภาษากลาง ร้อยละ 40 พูดภาษาอิสาน
การศึกษาในชุมชน
 
สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง
  โรงเรียนวัดคลองใหม่ หมู่ที่ 3
  โรงเรียนวัดสร้างบุญ หมู่ที่ 5
  โรงเรียนบ้านหัวถนน หมู่ที่ 6
 
การสาธารณสุขในชุมชน
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง
  รพ.สต.สหกรณ์หนองเสือ หมู่ที่ 4
  รพ.สต.หนองหมู หมู่ที่ 7
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
การคมนาคม
 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กร้อยละ 70 โดยสามารถแยกได้ดังนี้
  ถนน คสล. จำนวน 11 สาย
  ถนนลูกรัง จำนวน 5 สาย
  ถนนลาดยาง จำนวน 5 สาย
 
การสื่อสารในชุมชน
 
  โทรศัพท์ ประชาชนในตำบลส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากราคาไม่สูงมากนัก
ไฟฟ้าในชุมชน
 
  ประชาชนในตำบลมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
  ไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมถนนเป็นบางส่วน
 
แหล่งน้ำ
 
  ส่วนมากเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นมีแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่
    คลองบางกง
    คลองลาศาลา
    คลองแม่น้ำไน
    คลองลาดปลาเค้า
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ได้แก่
    คลองชลประทาน
    คลองหกวา
    คลองทางกระบือ(คลองรุจิณรงค์)
    คลอง 33
    คลอง 26
ประปาในชุมชน
 
การประปา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมูไม่มีกิจการประปาเป็นของตนเอง มีแต่ระบบประปาบาดาล และระบบประปาผิวดิน
  ประชาชนในตำบลมีน้ำประปาใช้ครบทุกครัวเรือน
  แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จาก
    ประปาบาดาล จำนวน 7 แห่ง
    ประปาผิวดิน จำนวน 2 แห่ง
 
หน่วยธุรกิจในชุมชน
 
การบริการ
  ร้านอาหาร จำนวน 6 แห่ง
การพาณิชย์
  ร้านค้าต่าง ๆ จำนวน 22 แห่ง
  สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 3 แห่ง
การท่องเที่ยว
 
  แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในตำบล ได้แก่ เจดีย์พระคุณแม่ วัดคลองใหม่